Consiliu local

 S T I M A Ţ I    C O N S Ă T E N I  !

ANUNȚ  !  

privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie ,  care  urmează  a  fi  adoptate  de  consiliu  la  ședința ordinară  din  20.06.2019

 

Primăria  satului  Delacău   iniţiază, începând cu data de 05 iunie 2019  consultarea publică a proiectelor de decizie:

1.Cu  privire  la    extinderea  iluminatului stradal.                                                                                                               Raportor:dl.Gheorghe Reabov,primarul localității.

 1. Cu privire la identificarea porțiunii de drum care urmează a fi reparată capital  pînă  la  sfârșitul anului din banii fondului rutier.                                                                                                                                                                                                                                                Raportor:dl.Gheorghe Reabov,primarul localității.
 2. Cu privire la modificarea titlului funcției   ”șef   bibliotecă”  în  ”bibliotecar principal”.                                                                                                                 Raportor:dl.Gheorghe Reabov,primarul localității.
 3. Cu privire la rectificarea  bugetului -2019.                                                                                                                                                                                             Raportor:dna Stela Iordan,contabil-șef.
 4. Cu privire la Notificarea   parvenită  din  partea OT Căușeni referitor la Decizia  consiliului sătesc nr.2/4  din 14.03.2019 ”Cu  privire  la  corectarea  erorilor  comise în procesul înregistrării  primare  masive a sectorului auxiliar”.                                                                           Raportor:dna Tcaci Eugenia,secretarul consiliului sătesc
 5. Cu privire la abrogarea pct.13 din  tabela la anexa 9 a Deciziei 6 /4  din  07.12.2018 ”Cu  privire la  aprobarea  bugetului sătesc 2019”.                                                                                                        Raportor:dna Tcaci Eugenia,secretarul consiliului sătesc

7.Cu  privire  la  aprobarea Regulamentului de funcționare  a  bibliotecii  publice Delacău.                                                                                                                                Raportor:dna Tcaci Eugenia,secretarul consiliului sătesc

8.Cu privire la Programul de activitate al primăriei pentru  semestrul II-2019.         Raportor:dna Tcaci Eugenia,secretarul consiliului sătesc

Scopul  și  necesitatea

elaborării şi adoptării proiectelor  de decizie :

informarea populației despe activitatea primăriei  în   2018 ,

– gestionarea mijloacelor financiare publice  ,

– recepționarea    recomandărilor   de îmbunătățire a lucrului.

 

Beneficiarii proiectelor de decizie sânt : locuitorii  satului  Delacău.

 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziilor supuse consultării :

sporirea gradului de transparență   în activitatea  primăriei  și în  gestionarea  banilor publici

 

Proiectele de decizie au  fost   elaborate  în conformitate cu :

– Legea  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală ;

– Legea  nr.181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi responsabilităţii  bugetar-fiscale;

– Legea nr.397-XV din 16.10.2003  privind finanţele publice locale , cu modificări şi completări  ulterioare;

 -Legea  nr.270   din 23.11.2018  privind  sistemul  unitar  de salarizare  în  sectorul  bugetar ;

Proiectele de decizii vor  fi  plasate  pe pagina web  a primăriei  ”delacău.com” , deasemenea  vor fi afișate  pe  panourile  din  fața primăriei  și  în  centrul satului.

 

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie pot fi expediate până pe data de 20.06.2019 ,

pe adresa  electronică: primariadelacau.etcaci@gmail.com    sau  gheorghe.reabov@gmail.com ,  sau prezentate  în  scris  la primărie  sau   la număriul de telefon

0265-36316/secretar ; 0265-36231/primar.

 

 

 

In consiliul  satesc  activeaza  11 consilieri:

( PLDM  – 4  ; BEPPEM-Iurie Leanca  3 ; PNL – 2 ; PDM -1 ;PL – 1)

1. Balaniuc Gheorghe 03.05.1947 0265-36-282 PDM
2. Chiper Terenti 01.05.1948 0265-36-341 BEPPEM-Iurie Leanca 
3. Chirtoacă Val-na 16.02.1978 0265-36-211 PL
4. Cornogolub Vitalie 22.05.1962 0265-36-255 PLDM
5. Cozonac Tatiana 02.03.1965 0265-36-252 BEPPEM-Iurie Leanca 
6. Cozonac Valentina 13.11.1974 0265-36-462 PLDM
7. Iordan Tudor 24.11.1969 0265-36-360 BEPPEM-Iurie Leanca 
8. Ipate Grigore Is. 31.05.1974 0265-36-541 PNL
9. Stoica  Efimia 04.08.1969 0265-36-311 PLDM
10. Tuchiluș Petru 01.07.1948 0265-36-348 PNL
11. Vasilița  Gheorghe 19.02.1972 0265-36-223 PLDM

 

Consiliul activeaza  in baza  Regulamentului  privind   constituirea  si functionarea  consiliului ,aprobat  prin decizia c/s nr.6/2 din  22.07.2011 , modificat  prin decizia c/s nr.8/1  din 16.07.2015./anexa.

In activitatea  sa  consiliul se  conduce art.14(competența consiliului)  din   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administratia  publica locala , precum  si  de  alte  acte normative(legi ,hotariri etc.)

    Articolul 14. Competenţele de bază ale consiliilor locale.

(1) Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice.

(2) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi stabilite la art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă, consiliul local realizează următoarele competenţe:

 1. a) decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele competenţei sale, a impozitelor şi taxelor locale, a modului şi a termenelor de plată a acestora, precum şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului bugetar;
 2. b) administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului);
 3. c) decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor domeniului public al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
 4. d) decide vînzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor domeniului privat al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii;
 5. e) decide atribuirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii;
 6. f) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi a întregii infrastructuri economice, sociale şi de agrement de interes local;
  f1) decide, în condiţiile legislaţiei în vigoare, asupra tăierii, defrişării arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau asupra strămutării lor;
 7. g) decide efectuarea auditului intern;
 8. h) decide înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, organizează serviciile publice de gospodărie comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare, decide asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate;
 9. i) decide, în condiţiile legii, înfiinţarea întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale sau participarea la capitalul statutar al societăţilor comerciale;
  i1) decide asupra atribuirii terenurilor pentru amplasarea stupinelor;
 10. j) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;
  j1) decide delegarea competenţei de aprobare a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
 11. k) decide stabilirea de legături de colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate;
 12. l) aprobă, la propunerea primarului, organigrama şi statele primăriei, ale structurilor şi serviciilor publice din subordine, precum şi schema de salarizare a personalului acestora;
 13. m)  aprobă statutul satului (comunei), oraşului (municipiului) şi regulamentul consiliului pe baza statutului-cadru şi a regulamentului-cadru, aprobate de Parlament; aprobă alte regulamente şi reguli prevăzute de lege;
 14. n) aprobă bugetul local, modul de utilizare a fondului de rezervă, precum şi a fondurilor speciale, aprobă împrumuturile şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; operează modificări în bugetul local;
 15. o) aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice ale localităţilor din componenţa unităţii administrativ-teritoriale respective, precum şi planurile de amenajare a teritoriului;
  o1) asigură integrarea şi implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în politici, programe, acte normative şi investiţii financiare la nivel local și aprobă programe şi contribuie la organizarea campaniilor de informare în acest domeniu în condiţiile legii; examinează şi adoptă decizii pe marginea rapoartelor şi a informaţiilor primarilor, informaţiilor consilierilor despre situaţia în domeniu la nivel local; dezvoltă parteneriate cu organizaţii necomerciale şi internaţionale pentru realizarea politicilor locale în domeniu;
 16. p) aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică şi de altă natură;
  p1) aprobă, conform necesităţilor comunităţii, programe de dezvoltare a serviciilor sociale;
 17. q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice şi tarife pentru instituţiile publice şi serviciile publice de interes local din subordine, cu excepţia tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termicăşi de alimentare cu apă tehnologică, inclusiv aprobă cerinţe privind regimul de lucru al întreprinderilor comerciale şi de alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi al persoanelor fizice care practică comerţul;

   q1) aprobă regulamentul de desfășurare a activităților de comerț în localitatea respectivă;

 1. r)  aprobă limitele admisibile de utilizare a resurselor naturale de interes local;
 2. s) aprobă simbolica unităţii administrativ-teritoriale, atribuie sau schimbă denumirile de străzi, pieţe, parcuri şi de alte locuri publice în aer liber, stabileşte data celebrării hramului localităţii respective, conferă cetăţenilor Republicii Moldova şi celor străini cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al satului (comunei), oraşului (municipiului), în condiţiile legii;
  s1) aprobă regulile de întreţinere a cîinilor, a pisicilor şi a altor animale domestice;
 3. t) alege, la propunerea primarului, viceprimarul (viceprimarii), precum şi îl (îi) eliberează din funcţie, în condiţiile prezentei legi;
 4. u) numeşte, în bază de concurs desfăşurat în condiţiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, secretarul consiliului, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale secretarului, deleagă primarului competenţa evaluării performanţelor lui profesionale;
 5. v) contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive şi de agrement de interes local; înfiinţează şi organizează tîrguri, pieţe, parcuri şi locuri de distracţie şi agrement, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;
 6. w) desemnează reprezentantul său în instanţele de judecată, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice; formează, din rîndul membrilor săi, în funcţie de specificul şi necesităţile locale, comisii consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate, modifică componenţa acestora;
  w1) formează comisii administrative conform legislaţiei în vigoare;
 7. x) contribuie, în condiţiile legii, la asigurarea ordinii publice, adoptă decizii privind activitatea poliţiei municipale, a pompierilor şi formaţiunilor de protecţie civilă de interes local, propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;
 8. y) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură protecţia drepturilor copilului; decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;
  y1) decide instituirea funcţiei de mediator comunitar în localităţile compact sau mixt populate de romi;
  z) examinează informaţiile consilierilor, ia decizii pe marginea lor; audiază dările de seamă şi informaţiile primarului, ale conducătorilor de subdiviziuni, întreprinderi municipale şi instituţii publice din subordine; ridică mandatul consilierilor în condiţiile legii; iniţiază, după caz, şi decide desfăşurarea referendumului local;
  z1) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.

(3) Consiliul local realizează şi alte competenţe stabilite prin lege, prin statutul satului (comunei), oraşului (municipiului) ori prin regulamentul consiliului.

(4) Consiliul local nu poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei de acoperire a costului realizării deciziilor respective.

Deobicei consiliul se stringe  odata  in trimestru   in sedinta  ordinara , dar in caz  de necesitate , se intruneste  in sedinte extraordinare ,ori de cite ori este nevoie.Convocarea sedintei se  face  de obicei prin dispozitia primarului. 

Decizii adoptate

Proiecte implementate

Secretarul consiliului